JUM L-IMMAKULATA 2018

Illum fl-inħawi ta’ San Franġisk fil-Belt Victoria qed tkun ċelebrata l-Festa tal-Kunċizzjoni. Nawguraw il-festa t-tajba lil dawk kollha li huma minn dawk l-inħawi u lil kull min iħossu “tal-festa”. Jalla d-devozzjoni sinċiera lejn il-Madonna twassalna biex inżommu ruħna safja u ħielsa mid-dnub.

IL-KUNĊIZZJONI U l-ORATORJU

Għalina tal-Oratorju, il-Festa tal-Kunċizzjoni tfakkarna fil-bidu tal-ewwel Oratorju minn Don Bosco bil-laqgħa tiegħu ma’ Bartolomeo Garelli. Ejjew inqaddsu dan il-Jum mhux biss bis-sehem tagħna fil-Quddiesa imma wkoll billi nagħmlu Qrara u Tqarbina sinċiera.

 


IL-ĠABRA TAX-XAHAR

Illum huwa t-Tieni Ħadd tax-Xahar. Għalhekk issir il-Ġabra Speċjali tax-Xahar li tmur għall-Fond tar-Refurbishment tal-Oratorju. Għad għandna diversi kontijiet pendenti x’jitħallsu. Kunu ġenerużi.

 


NOVENA TAL-MILIED

In-Novena tal-Milied tibda nhar is-Sibt li ġej. Fil-kappella qabel il-Barka Sagramentali jsir xi talb speċjali, u fil-Quddiesa tas-7.00pm jitwassal ħsieb qasir bi tħejjija għall-Milied. Kunu preżenti għal din it-tħejjija spiritwali.

 


IL-MUSICAL TAL-LEJL TAL-MILIED

Nhar il-Ħamis waranofsinhar se nibdew bir-recordings tal-musical li se nagħmlu fil-Lejl tal-Milied fil-kappella qabel il-Quddiesa ta’ Nofs il-Lejl. Din is-sena il-musical (li jibda fil-11.30pm - qabel il-Quddiesa ta’ Nofsillejl) se jkun jismu “Aħbar il-Milied”. Il-provi taż-żfin jibdew dalwaqt ukoll.

 


REĠISTRAZZJONI TAL-QUDDIES GĦAS-SENA 2019

Ir-registrazzjoni ghall-Quddies fil-kappella tal-Oratorju ghas-sena 2019 issa hija miftuha. Min hu interessat li jibbukkja xi Quddies ikellem lil John Cremona. Ir- registrazzjoni ssir fis-Sagrestija ta’ Fuq.

 


L-EWWEL CONCERT TAL-MILIED

Nhar l-Erbgħa fls-Sala se jsir il-Kunċert tal-Milied mill-Istagecoach. Il-ġimgħa ta’ wara għġandna wkoll zewġ Concerts oħra tal-iskejjel li se jsiru dabtejn kull wieħed.

 


“WOJTYLA - L-GĦAJTA T’ALLA”

Dan huwa l-isem tal-musical oriġinali bikl-malti li se jittella’ fuq il-palk tal-Oratorju f’Marzu li ġej f’għeluq l-40 sena minn meta San Ġwanni Pawlu II kien sar Papa. Dawk li huma interessati li jieħdu sehem jimlew applikazzjoni apposta li tinkiseb mill-Foyer jew inkella jkellmu lil Dun Effie.

 


L-ORATORJU FIL-”CHRISTMAS PARADE”

Għal darb’oħra l-Oratorju Don Bosco ġie mistieden mill-organiżżaturi biex jagħti s-sehem tiegħu fil-”Christmas Parade” li ssir fi Triq ir-Repubblika, ir-Rabat, nhar is-Sibt 22 ta’ Diċembru fis-7.00pm. Dawk li jixtiequ jieħdu sehem jew jgħinu ikellmu lil Dun Effie malajr kemm jista’ jkun.

 


IKLA TAL-MILIED

Organiżżata mill-Oratory Youths u b’live entertainment, din se ssir is-Sibt 22 ta’ Diċembru fir-Restaurant Ta’ Frenc. Ibbukkjaw għand il-membri tal-Kumitat tal-Oratory Youths.

 


TIŻJIN U PRESEPJU FIL-FOYER

Fl-aħħar ġranet, il-Foyer libes il-libsa tal-Milied bi Presepju kbir maħdum apposta kif ukoll b’tiżjin ieħor tal-Milied. Grazzi u prosit lil dawk kollha li taw daqqa t’id bil-ħsieb li jnisslu l-ferħ tal-Milied lil kull min jiġi jżurna f’dawn il-ġranet.

 


IX-XAHAR TAL-MILIED FL-ORATORJU

Kalendarju tal-Attivitajiet tax-Xahar tal-Milied fl-Oratorju qed jinhareg f’dawn il-granet fuq in-Notice-Boards u min hawn. Ghandna quddiemna xahar mimli daqs bajda. Min jinteressah jista’ jikkonsultah, imma fuq kollox nappellaw ghall-ghajnuna fil-hidma kollha li trid issir.

 


GĦOTI TAD-DEMM

Illum sas-1.30pm, min irid jista’ jmur jagħti d-demm fil-Berġa tax-Xewkija. Ħudu magħkom l-Karta tal-Identita’.

ĊineFamilja

Click View More for upcoming movies

ĊineFamilja

PV Plant Overview

Click View Diagram to check performance

PV Plant Overview

Environmental & Sustainable Energy

Click Read More to browse articles

Environmental & Sustainable Energy