GRUPP TA’ ŻGĦAŻAGĦ SVEDIŻI FOSTNA

Gћas-seba’ sena konsekuttiva, bћalissa hawn fostna grupp ta’ żgћażagћ svediżi bejn 14 u 19-il sena. Huma membri taċ-Church of Sweden, u qegћdin Gћawdex bћala parti mit-tћejjija tagћhom gћall-Griżma tal-Isqof. Nhar il-Ħamis kellhom diġa’ Laqgћa u Pizza Party maż-żgћażagћ tagћna u l-Ġimgћa marru wkoll Kemmuna magћhom. Illum il-Ħadd qed jieћdu sehem magћna fil-Quddiesa tal-10.30am. Nilqgћuhom lil dawn ћutna, u waqt li jkunu magћna nfittxu li nagћtuhom eżempju tajjeb ta’ fidi u ћajja nisranija. Merћba!

 


ĦARĠA GĦAL KULĦADD F’MALTA

Il-Ħarġa tradizzjonali tas-sajf gћal dawk kollha li jattendu s-Summer Club se ssir nhar il-Ġimgћa li ġejja 10 t’Awwissu. Dakinhar nitilqu fis-7.30am mill-Oratorju biex naqbdu l-vapur tat-8.15am. F’Malta se jkollna Quddiesa fil-Parroċċa tal-Qalb ta’ Marija f’Burmarrad, inżuru l-Arka ta’ Noe fis-Siġġiewi (fejn naraw kull xorta ta’ annimali eżotiċi), u l-Adventure Park f’Ta’ Qali. Niġu lura lejn Gћawdex mal-vapur tas-2.15pm u naslu l-Oratorju fit-3.00pm. Gћal din il-Ħarġa jistgћu jattendu wkoll ġenituri u familjari oћra. Il-Biljetti gћal din il-Ħarġa ta’ Malta jiswew €10 gћat-tfal u €15 gћall-kbar. Il-biljetti jinkudu x-xarabanks f’Malta, il-biljett tal-vapur, u ż-żjara fl-Arka ta’ Noe. Il-biljetti jinkisbu mingћand d. Effie sa nhar l-Erbgћa li ġejja f’nofsinhar.

 


T-SHIRTS ĠODDA U POLO-SHIRT

Dan is-sajf gћandna wkoll T-Shirts ġodda tal-Oratorju. Lit-tfal li jattendu s-Summer Club tajnihom wieћed b’xejn. Min irid imma jista’ jixtri T-Shirt bil-prezz ta’ €5. Gћandna wkoll T-Shirts ġodda gћall-kbar kif ukoll Polo-Shirts. It-T-Shirts jinbiegћu wkoll €5 waqt li l-Polo-Shirts jinbiegћu bil-prezz ta’ €12.50. Min irid xi ћaġa minn dawn ikellem lil Dun Effie.

 


ATTIVITA’ SPECJALI GĦAT-TFAL

Fl-okkażjoni tal-203 birthday ta’ Don Bosco, nhar il-Ġimgћa 17 t’Awwissu se jkollna attivita’ speċjali matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgћġodu bl-isem “DB Celebration”. Minbarra Quddiesa speċjali, it-tfal ikollhom Magic Show, ikollna wkoll Bouncing Castle, Face-painting u xi karattri tal-cartoons, u fl-aћћar ikollna l-Cake u refreshments.

 


VARJETA’ U BBQ FI TMIEM IS-SUMMER CLUB

Fost l-attivitajiet speċjali tal-aћћar tas-Summer Club se jkollna bћas-soltu Varjeta’ tat-Tfal u BBQ gћal Kulћadd. Gћalhekk nistednukom biex iżżommu libera id-data tal-Erbgћa 29 t’Awwissu. Dakinhar ikollna l-Concert tat-Tfal fit-8.00pm fi Pjazza Santu Wistin, u wara BBQ fl-istess Pjazza. Gћall-BBQ jistgћu jattendu mhux biss familjari tat-tfal imma kull min irid. Il-biljetti jinkisbu minn nofs Awwissu ;il quddiem.

 


ĠABRA B’RIŻQ IL-FQAR TAL-MONGOLJA

Fi ftit ġranet oћra erba’ żgћażagћ tagћna se jmorru l-Korea t’Isfel biex jieћdu sehem f’Pellegrinaġġ Internazzjonali gћall-Paċi gћaż-Żgћażagћ. Dan wara stedina u fuq inizjattiva tan-Nunzju tal-Papa gћall-Korea u l-Mongolja, Mons. Arċisqof Alfred Xuereb. Qegћdin nieћdu l-okkażjoni taż-żjara ta’ dawn iż-żgћażagћ fil-Korea biex noffru s-sapport tagћna lil Mons. Xuereb li taћt ir-responsabbilta’ tiegћu hemm ukoll il-kattoliċi fqar tal-Mongolja. Gћalhekk il-ġbir li qed isir illum se jmur gћal dawn il-fqar tal-Mongolja. Din il-ġabra se titwassal miż- żgћazagћ tagћna stess direttament lil Mons. Xuereb. Inkunu ġenerużi.

 


“SCROOGE!”

Il-provi u x-xogħol fuq il-musical “Scrooge!” li se jittella’ f’Novembru li ġej mill-Oratorju flimkien mal-Chorus Urbanus Productions issa bdew ġmielhom. Il-provi qed isiru nhar ta’ Tnejn (għat-tfal), it-Tlieta (għall-kor u kantanti) u l-Erbgħa għax-xeni drammatiżżati. Inħeġġu lil kull min se jieħu sehem biex jattendi dejjem u jkun fil-ħin.

ĊineFamilja

Click View More for upcoming movies

ĊineFamilja

PV Plant Overview

Click View Diagram to check performance

PV Plant Overview

Environmental & Sustainable Energy

Click Read More to browse articles

Environmental & Sustainable Energy